O družbi

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe

Naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
  Verovškova ul. 70, SI - 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 4740 800, 4740 816
Telefax: 01/ 4740 811
E-pošta: info@jhl.si
Spletna stran: www.jhl.si


Odgovorna oseba: 
direktor Krištof Mlakar, univ. dipl. prav.
Datum prve objave kataloga: 
1. julij 2004
Datum zadnje spremembe:
3. julij 2024

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: 
www.jhl.si
Druge oblike kataloga: 

Na elektronskem naslovu info@jhl.si lahko katalog naročite v tiskani obliki.

 

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe


Kratek opis delovnega področja družbe: 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, zato je delo v družbi usmerjeno v usklajevanje investicij ter strokovno tehnične naloge (servisne storitve), kamor sodijo:

 • priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih načrtov javnih podjetij,
 • usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij,
 • izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij,
 • skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij,
 • priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij,
 • spremljanje izvajanja cenovne politike javnih podjetij,
 • izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetijn povezanih v JAVNI HOLDING  Ljubljana, d.o.o., idr.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. opravlja naslednje dejavnosti določene v družbeni pogodbi:

 • dejavnost uprav podjetij,
 • dejavnost stikov z javnostjo,
 • drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
 • upravljanje računalniških naprav in sistemov,
 • drugo informiranje,
 • dejavnost holdingov,
 • drugo kreditiranje,
 • druge pravne dejavnosti,
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
 • druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
 • zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti,
 • urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
 • pomožne dejavnosti za izobraževanje,
 • dejavnosti arhivov.

Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti v skladu z družbeno pogodbo opravlja tudi druge dejavnosti.
 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Organizacijska področja:

Samostojni službi, ki sta neposredno podrejeni in odgovorni direktorju družbe:

 • Urad direktorja, ki ga neposredno vodi direktor
 • Služba za notranjo revizijo, vodja: mag. Mojca Korošec

Sektor za finance in računovodstvo, vodja Mira Filipič, v katerem delujeta:

 • Služba za finance in kontroling, vodja: Katarina Tomažin
 • Služba za računovodstvo, vodja: 

Sektor za pravne, kadrovske in splošne zadeve:

- področje za pravne in splošne zadeve vodi: Maja Verbek

- področje za kadrovske zadeve vodi: Marija Zabukovec

 

v katerem delujeta:

 • Pravna služba, vodenje po pooblastilu: Martina Pengov
 • Služba za kadrovske in splošne zadeve:  

- splošne zadeve vodi: Maja Verbek

- kadrovske zadeve vodi: Tanja Ulčar

 

Sektor za informatiko, vodja: Bojan Judnič

Sektor za javna naročila, vodja: Tina Bregar

Število zaposlenih: 197.
Vse NOE so na naslovu sedeža družbe, pri čemer so prostori Skupne blagajne na Mačkovi ulici 1.

Organigram družbe: 

Organigram - JAVNI HOLDING Ljubljana
 

Uradne ure: 

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami, so:

ponedeljek od 8. do 13. ure,
sreda od 8. do 14. ure,
petek od 8. do 12. ure.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe: 

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Vili Erveš, Sektor za pravne, kadrovske in splošne zadeve, samostojni strokovni sodelavec
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana

 • Telefon: 01/ 4740 860
 • E-pošta: vili.erves@jhl.si

 

2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: 

Družba z navedenim trenutno ne razpolaga.

2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi družba: 

Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Družba po pooblastilu javnih podjetij sodeluje v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

 

Izvajanje storitev:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., je družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb. Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij.

Javni holding v obliki strateškega holdinga združuje podporne službe družb v skupini oziroma družb, za katere opravlja strokovne storitve (finančno računovodsko službo, službo za javna naročila, službo za informatiko ter pravno in kadrovsko službo), katerih temelj je enotno izvajanje strokovnih podpornih dejavnosti.

2.f Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc: 

Družba ne upravlja javnih evidenc.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

V pripravi za OPSI (v sodelovanju z MJU). 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja
Ponovna uporaba informacij javnega značaja: 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

Podatki iz postopkov javnih naročil.

S prijavo na e- novice soglašate, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n