Emisije v zrak

S prehodom na uvoženo gorivo, rekonstrukcijo odpraševalnih naprav in rekonstrukcijo izgorevanja v kuriščih kotlov 1, 2 in 3 se je vpliv TE-TOL-a na onesnaženost zraka izredno zmanjšal, kar kažejo tudi rezultati meritev obratovalnega monitoringa škodljivih snovi v zrak, kjer ni več prekoračitev mejnih emisijskih vrednosti.

www.okolje.info/portal/Zakonsko dovoljene polurne emisijske vrednosti

Emisija
(mg/m3)
Zakonsko dovoljene MEV TE-TOL
Povprečje 2012
Prah 100 8
SO2 476 153
NOx 600 364
CO 250 50


Zamenjava domačega premoga z uvoženim

Za doseganje zakonsko določenih emisij SO2 je TE-TOL namesto prigradnje razžveplevalne naprave domač premog z visoko vsebnostjo žvepla (2-4 %) zamenjal s premogom z nizko vsebnostjo žvepla (pod 0,2%) in pepela.

Zaradi specifičnosti novih ekoloških premogov z višjo kurilno vrednostjo so bile potrebne določene modifikacije kotlov (recirkulacija dimnih plinov, novi gorilniki).


Odstranjevanje trdnih delcev - prahu

Za odstranjevanje prašnih delcev iz dimnih plinov so na izstopu iz kurišč kotlov prigrajene sodobne odpraševalne naprave, ki zagotavljajo visoko stopnjo (>99,5 %) izločanja prahu. Vgrajeni sta dve vrsti odpraševalnih naprav:
  • elektrofilter na kotlu bloka 3 in
  • vrečasta filtra na kotlih bloka 1 in 2. 
     

Vrečasti filtri delujejo popolnoma avtomatično po načelu filtracije dimnega plina skozi tkanino. Ventilator, ki je vgrajen izza filtra, vleče dimne pline skozi filtrske vreče v dimnik. Prah se nabira na zunanji strani vreč, prečiščen zrak pa prehaja skozi stene vreč. Filtrske vreče so narejene iz posebne tkanine, ki je odporna na visoke temperature in na oksidirajoče plinaste primesi (SO2, NO2) v dimnih plinih. V vsakem vrečastem filtru je 2160 filtrskih vreč, velikosti 6000 x 150 mm, ki so nameščene v toku dimnih plinov, ki vstopajo v vreče s spodnje strani.

Čiščenje oz. otresanje vreč se izvaja v nasprotni smeri s pomočjo sunkov komprimiranega zraka od znotraj vreč navzven. Na vrečah ujet prah se zbira v lijakih na dnu filtra, od koder se transportira v silose, kjer se nalaga na posebne zaprte kamione in odvaža na komunalno deponijo mesta Ljubljane.

Vrečasti filter

Slika 1: Shematični prikaz vrečastega filtra


Princip delovanja elektrofiltra (elektrostatični filter) temelji na Coulombovem zakonu, ki pravi, da se električno nasprotno nabita delca privlačita z določeno silo.

Prah, ki ga plin nosi s seboj, se električno nabije in se pod vplivom električnega polja v smeri pravokotno na smer toka transportira na lovilno elektrodo. Na lovilni elektrodi se prah nabira v bolj ali manj debele plasti, ki potem zaradi lastne teže ali pa zaradi periodičnega stresanja elektrod padejo v lijak elektrofiltra, od tu se transportira v silos, kjer se nalaga na posebne zaprte kamione  in odvaža na komunalno deponijo mesta Ljubljane.

Za preprečevanje prašenja se med nalaganjem pepel moči z vodo.

Elektrofilter v TE-TOL- u je sestavljen iz dveh enakih vzporednih komor s po štirimi celicami. Shema elektrofiltra je prikazana na spodnji sliki.

Slika 2: Shematični prikaz elektrofiltraZmanjšanje emisij NOx – primarno kurilno tehnični ukrepi

NOx nastajajo v glavnem iz dušika, prisotnega v gorivu, in dušika v izgorevalnem zraku (termični dušikovi oksidi).

Ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo nastajanje termičnih NOx, so nižanje temperature zgorevanja in skrajševanje časa zadrževanja dimnih plinov v področju temperatur nad 1300 stopinj Celzija. Nastajanje NOx iz dušika, prisotnega v gorivu, pa z daljšanjem zadrževanja dimnih plinov v področju nižjih temperatur brez prebitnega kisika, kjer namesto NO v glavnem nastaja N2.

V TE-TOL u so bile v letih 2000-2004 v kuriščih kotlov blokov 1, 2 in 3 izvedene rekonstrukcije v smislu kurilno tehničnih (primarnih) ukrepov z namenom znižanja emisijskih koncentracij NOx pod zakonsko določene vrednosti.

Rekonstruiran je bil sistem kurjave, ki je obsegal zamenjavo konvencionalnih sevalnih gorilnikov z novimi RS (nizko emisijskimi NOx) gorilniki, izgradnjo novih kanalov izgorevalnega zraka, novih kanalov premogovega prahu, predelavo mlinov ter spremembo sistema meritev, regulacije in upravljanja posameznega kotla. Za dodatno zmanjšanje emisij smo na bloku kotla 3 prigradili dodatni zračni sistem za dogorevanje.


Slika 3: Nizko emisijski NOx gorilnik za lignit

Prikazani podatki v spodnji tabeli kot so zakonsko dovoljene polurne emisijske vrednosti do 31.10.2007 in po tem datumu, ter letno povprečje polurnih koncentracij v letu 2006 pa dokazujejo, kako so bili učinkoviti ukrepi zmanjševanja emisij v zrak v preteklosti.


Meritev kakovosti zunanjega zraka

Podatke iz merilnih mest, ki so potrjeni v našem Programu ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka (poleg OMS MOL še naselje Zadobrova) prikazujemo na spletni strani www.okolje.info/portal/ .

Na tej spletni strani so prikazani tudi arhivi poročil. 

 

Galerija
Kontakt

Irena Debeljak
Predstavnica vodstva za okolje
e-pošta: irena.debeljak@te-tol.si

TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 335
faks: +386 (0)1 58 75 219


Zanimive povezave