Emisije v vodo

Tehnološke odpadne vode nastajajo pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode. Hladilne vode, ki jih uporabljamo za hlajenje kondenzatorjev in drugih manjših naprav, črpamo pretežno iz Ljubljanice.

Odpadnih tehnoloških vod je v TE-TOL–u malo, ker so večinoma v uporabi zaprti sistemi. Prav tako ni mokrega čiščenja dimnih plinov.

Tehnološke odpadne vode nastanejo pri odvajanju odpadne vode, ki nastane pri regeneraciji ionskih izmenjevalcev zaradi priprave demineralizirane vode v stavbi Kemična priprava vode.

Sistem demineralizacije se sestoji iz treh prog. Vsaka proga ima kapaciteto 60 m3/h, ki se regenerira po 1200 m3 proizvedene demineralizirane vode, ki je sestavljena iz kationskega izmenjevalca, CO2 odplinjevalnika, anionskega izmenjevalca in mešanega izmenjevalca (kationski + anionski ionski izmenjevalec).

Pri regeneraciji ionskih izmenjevalcev nastajajo odpadne vode, ki se zbirajo v nevtralizacijskem bazenu velikosti 100 m3. Po regeneraciji vsake proge se avtomatično vklopi postopek nevtralizacije. Količina odpadne vode po eni regeneraciji je 30 m3. Letno število regeneracij je cca 240-250. Črpalke črpajo odpadno vodo iz nevtralizacijskega bazena preko razdelilnega sistema nazaj v nevtralizacijski bazen. Pri tem se konstantno meri pH vrednost, z dodajanjem HCl ali NaOH se voda nevtralizira. Po končani nevtralizaciji se voda prečrpa v interni kanalizacijski sistem.

Za potrebe hlajenja kondenzatorjev in za potrebe druge obratne hladilne vode se uporablja pretočni sistem hlajenja z neposrednim odvajanjem toplote v reko Ljubljanico.

Voda se iz reke zajema v objektu Vodočrpalnica, ki se nahaja na levem bregu reke Ljubljanice, približno 300 m južno od TE-TOL-a. V vodočrpalnici se voda mehansko očisti na grobih rešetkah in rotirajočih sitih in črpa preko tlačnega jeklenega cevovoda premera 1400 mm do glavnega pogonskega objekta, kjer se večina vode porabi za hlajenje kondenzatorjev bloka 1 in 3 ter za zagonski kondenzator. Manjši del hladilne vode se porabi še za hlajenje zraka, ki hladi generatorje, za hlajenje hladilcev turbinskih olj in za hlajenje vode v zaprtem hladilnem sistemu manjših porabnikov kot so mlini, obtočne črpalke….

Kontakt
Irena Debeljak
Predstavnica vodstva za okolje
e-pošta: irena.debeljak@te-tol.si

TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 335
faks: +386 (0)1 58 75 219
Zanimive povezave