Energetska izraba odpadkov

Proizvodnja energije iz odpadkov omogoča celovit pristop k ravnanju in obvladovanju odpadkov

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Javnim holdingom Ljubljana in družbami Snaga, Vodovod-Kanalizacija, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana in Energetika Ljubljana, skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, pripravlja projekt izgradnje objekta za energetsko izrabo odpadkov

 

Objekt za energetsko izrabo odpadkov bo proizvajal toplotno in električno energijo iz goriva iz odpadkov in s tem:

ú         poskrbel za tisti del odpadkov, ki se ga ne da več reciklirati in se ga skladno z zakonodajo ne sme več odlagati na odlagališča,

ú          zagotovil celovito rešitev ravnanja z odpadki in

ú          zmanjšal vplive na okolje.

 

Celovito obvladovanje odpadkov v Mestni občini Ljubljana


Vsak izmed nas »pridela« okoli 500 kg odpadkov na leto

 

Količina pridelanih odpadkov vsako leto narašča. Delež ločeno zbranih odpadkov se povečuje, vendar pa to ne zadošča za dokončno rešitev problema.

 

 

 

 Naše odgovorno ravnanje z odpadki se ne zaključi z odlaganjem v (pred) koše za odpadke.

 

Odlagališča so polna - kam z odpadki?

 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališča od julija 2009 dalje prepoveduje odlaganje nepredelanih odpadkov z več kot 5-odstotno vsebnostjo organskega ogljika. Vsako neprimerno odlaganje se finančno kaznuje.

 

 

EU: Politika ravnanja z odpadki

 

Veljavna evropska Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, ki je tudi podlaga nacionalnim predpisom, nas spodbuja in nam omogoča, da se približamo t.i. »družbi recikliranja« - to je družbi, ki na prvem mestu preprečuje nastajanje odpadkov in odpadke uporablja kot vir za surovine in energijo.

 

Vsaka kakovostna politika ravnanja z odpadki mora biti usmerjena v:

ú          zmanjšanje nastajanja odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi zaradi njihovih škodljivih vplivov tudi na zdravje ljudi;

ú          spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki v praksi.

 

Hierarhija ravnanja z odpadki

 

Energetska izraba odpadkov

Evropska okoljska zakonodaja in zakonodaja na področju celostnega  obvladovanja odpadkov podpirata uporabo odpadkov v energetske namene.

 

V EU danes deluje že več kot 400 objektov izrabe energije iz odpadkov, v izgradnji ali v načrtovanju so še novi.

Slovenija: Regijski centri za ravnanje z odpadki

 

Slovenija se je odločila, da problematiko ravnanja s komunalnimi odpadki rešimo s vzpostavitvijo regijskih centrov za ravnanje z odpadki (RCERO). V teh centrih se odpadki sortirajo, primerno obdelajo in pripravijo za nadaljnjo uporabo; med drugim je končni produkt obdelave gorivo iz odpadkov. 

 

Kaj je gorivo iz odpadkov?

 

Trdna alternativna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi (komunalni mešani odpadki, posušeno blato čistilnih naprav,...), ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi relativno visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske namene, kot zamenjavo za klasična fosilna goriva (npr. premog).

 

Predobdelani komunalni mešani odpadki so tisti odpadki, iz katerih se predhodno izločijo vse biorazgradljive snovi, določene količine kovin, plastike, folije, lesa, papirja.

 

Posušeno blato čistilnih naprav je »končni produkt« centralnih čistilnih naprav, ki ga skladno z veljavno zakonodajo ni več možno odlagati na odlagališča. Zaradi relativno visoke energijske vrednosti pa ga je smiselno uporabiti v energetske namene.

 

 


Gorivo iz odpadkov


Ljubljana: Od odpadkov do energije

 

Ljubljana je odgovorna za svoje odpadke. Zavedamo se, da moramo najprej preprečevati nastajanje odpadkov, jih ustrezno ločevati, spodbujati njihovo predelavo, recikliranje in tako zmanjševati njihovo odlaganje. Kot dober gospodar zato skrbimo za investicije v objekte za ravnanje z odpadki.
Do leta 2015 bo v Ljubljani zaključena nadgradnja regisjkega centra za ravnanje z odpadki - RCERO Ljubljana,  katerega "končni produkt" bo tudi trdno gorivo iz odpadkov.

 

Celovito rešitev ravnanja z odpadki tako lahko zagotovimo z izgradnjo objekta za energetsko izrabo odpadkov in tako skozi okolju prijazno proizvodnjo toplote in električne energije poskrbimo še za tisti del odpadkov, ki se ga ne da več reciklirati in se ga ne sme več odlagati na odlagališča.

 

Soproizvodnja toplote in elektrike

 

Izgradnja energetskega objekta, ki s procesom termične obdelave goriva iz odpadkov proizvaja toploto in električno energijo, je celostno, tako okoljsko kot tehnološko in ekonomsko sprejemljiv koncept.

 

 

Poskrbimo za kakovost okolja


Odlaganje odpadkov je v državah z visokimi okoljskimi standardi zadnja možnost odstranjevanja odpadkov.

Države, ki ne reciklirajo odpadkov in zaradi tega tudi nimajo naprav za njihovo energetsko izrabo, imajo nizek okoljski standard.

Zaradi že znane obremenjenosti okolja v ljubljanski kotlini, predvsem zraka,  se bo izbor tehnologije za toplarno na odpadke v prvi vrsti prilagajal okoljskim zahtevam.

S procesom soproizvodnje toplote in električne energije se maksimalno izkoristi gorivo, zaradi česar se še dodatno poveča pozitiven prispevek za okolje, povečajo izkoristki in prihranek primarne energije.

 

 

Postavimo nove standarde

 

ú          Odgovorno skrbimo za svoje odpadke;

ú          Zagotovimo nov, okolju prijazen in zanesljiv energetski objekt;

ú         Povečajmo energetsko neodvisnost.

 

Zavedamo se potrebe in odgovornosti ter imamo priložnosti ter znanje, da trajnostno »čistimo pred domačim pragom«.

 

 

V Celju sicer že deluje prva slovenska toplarna, ki kot gorivo uporablja odpadke, obdelane v objektu mehansko biološke stabilizacije, ter blato čistilnih naprav, na izgradnjo pa se pripravljajo tudi v Mariboru.

 

 

 

Kontakt

Dr. Marko Notar
Namestnik direktorja
e-pošta: marko.notar@te-tol.si
TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana

Stane Menart
Svetovalec tehničnega direktorja in vodja projekta
e-pošta: stane.menart@te-tol.si
tel.: +386 (0)1 5875 341
TE-TOL, d.o.o., Ljubljana
Toplarniška 19, SI-Ljubljana