Strategija razvoja

Celosten pristop do doseganja okoljskih in energetskih ciljev, s katerimi želi enota TE-TOL tudi v prihodnje prispevati k čistejši energetski prihodnosti Slovenije, zahteva trajnostno prilagajanje in s tem tehnološki razvoj.

Obstoječa premogovna tehnologija postopoma predaja prednost novim, za okolje manj obremenjujočim tehnologijam, ki bodo lažje in dolgoročneje izvajale poslanstvo in vizijo družbe v smeri povečanja deleža električne energije iz soproizvodnje in obnovljivih virov energije, povečanja energetske in okoljske učinkovitosti ter zmanjšanja odvisnosti od zgolj enega energenta.

                          A V E N I J A   T R A J N O S T N E   E N E R G E T I K E

Po uspešni uvedbi obnovljivega vira energije (lesne biomase) je strateški projekt TE-TOL delna zamenjava premoga z zemeljskim plinom.

Premogovni blok 2 bo nadomestila plinsko-parna enota, s katero bo TE-TOL podvojil proizvodnjo električne energije, povečal energijski izkoristek in zmanjšal vplive na okolje, predvsem dušikove okside in ogljikov dioksid na enoto koristne energije. Pomemben prispevek bo občutiti tudi na nacionalni ravni, saj se bo povečala proizvodnja električne energije iz soproizvodnje ter instalirana moč za proizvodnjo električne energije v elektroenergetskem sistemu.

 


Zanimive povezave