Ravnanje z okoljem

Okoljska in energetska politika

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. je zanesljiva, varna, okolju prijazna in ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev mesta Ljubljane in njene okolice s toploto, zemeljskim plinom in hladom. Za potrebe oskrbe s toploto poteka proizvodnja pretežno v visokoučinkoviti soproizvodnji, ki predstavlja veliko prednost za izboljševanje kakovosti okolja, predvsem zaradi doseženih prihrankov primarne energije, ki daje večje možnosti za zmanjševanje emisij, zlasti emisij ogljikovega dioksida. Emisije ogljikovega dioksida zmanjšujemo tudi z uporabo obnovljivega vira energije: lesnih sekancev in s sončno elektrarno na poslovnem objektu. Družba zagotavlja poleg proizvodnje toplotne energije tudi proizvodnjo električne energije za potrebe elektroenergetskega sistema.

Zavedamo se, da je v zagotavljanju razvoja ključna podpora zaposlenih in našega lastnika za okoljsko-energetsko-družbeno odgovorno delovanje in izboljševanje. V poslovnih usmeritvah je naš prednostni cilj, da z ustreznimi sredstvi in organizacijsko strukturo zagotavljamo visoko stopnjo varstva okolja in varstva pred večjimi nesrečami ter izboljšamo energetsko učinkovitost.

Ukrepi za dosego teh ciljev so:
  1. Upoštevanje veljavne energetske in okoljske zakonodaje EU in RS ter drugih zahtev na področju lokalne skupnosti, predvsem zahtev iz okoljevarstvenih dovoljenj (IPPC in SEVESO dovoljenja);
  2. Vključevanje okoljskih vidikov v vse faze razvojnih in investicijskih projektov in iščemo čim manjšo obremenitev okolja;
  3. Načrtovanje tehnologij, ki so opredeljene v referenčnih dokumentih za najboljšo razpoložljivo tehniko na področju velikih kurilnih naprav (BREF LCP), energetske učinkovitosti (BREF ENE), skladiščenja (BREF ESB) in hladilnih sistemov (CV) s katerimi dosegamo čim manjšo obremenitev okolja, nenehno izboljševanje učinka ravnanja z okoljem in energetsko učinkovitost;
  4. Preprečevanje nesreč in zmanjševanje možnosti za nastanek; v primeru nesreč skrbimo, da zmanjšamo njihov vpliv in odgovorno odstranjujemo njihove posledice;
  5. Zmanjševanje emisij v zrak in odpadkov;
  6. Zmanjšanje rabe in porabe energije.

Vpetost obeh lokacij družbe (lokacija Toplarniška 19 in lokacija Verovškova 62 in 70) v urbano okolje zahteva še večjo odgovornost do meščanov mestne občine Ljubljana. V prizadevanju po dobrih »sosedskih« odnosih gradimo odprt odnos z lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi strankami. Aktivno sodelovanje z javnostjo je vzpostavljeno preko spletnih strani in mobilnega portala TE-TOL, vsakoletnega srečanja z zainteresirano Četrtno skupnostjo Moste in strokovnih ogledov.

Posebno skrb namenjamo tudi našim kupcem energije, ki jim nudimo različne oblike pomoči v obliki strokovnih nasvetov, prenosa tehničnega znanja in skupnih vlaganj v posodobitve.
Okoljska in energetska politika je zavezujoča za vse zaposlene, ostale sodelavce ter zunanje izvajalce.
Galerija
Kontakt
Irena Debeljak
Direktorica sektorja za okolje in kakovost
e-pošta: irena.debeljak@energetika-lj.si

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova 62, SI-Ljubljana

enota TE-TOL,Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 335+386 (0)1 58 75 335
faks: +386 (0)1 58 75 219
Dokumenti