Ravnanje z okoljem

Z reševanjem in zmanjševanjem onesnaževanja okolja smo se v TE-TOL-u začeli ukvarjati že v samem začetku obratovanja. Z vrsto ukrepov, ki smo jih sprejeli v preteklosti, smo izboljšali kakovost zraka v Ljubljani in njeni okolici. Pri nadzoru z zakonodajo zahtevanih parametrov sodelujemo tudi s pooblaščenimi organizacijami.

TE-TOL je podjetje, za katerega je celovit pristop k varstvu okolja nujen del poslovanja in razvojne politike. Vpetost naše lokacije v urbano okolje zahteva posebno odgovornost do naših najbližjih sosedov. Posebno skrb posvečamo zunanjemu izgledu okolice in ustvarjamo pogoje za prispevek k večji slikovitosti le-te.

Prav zaradi bližine mestnega naselja pospešujemo dinamiko komuniciranja z zainteresiranimi strankami na več načinov. Ustvarili smo odprt odnos z javnostmi preko posredovanja podatkov emisij snovi v zrak na panoje, zainteresirane seznanjamo o svojem delovanju preko spletnih strani in vzpostavljamo dialog z osnovnošolci in srednješolci preko vodenih strokovnih ogledov.

Standard SIST EN ISO 14001 
S strani TÜV Bayern Sava smo v oktobru 2002 pridobili  certifikat, ki zahteva, da sprejemamo politiko nenehnih izboljšav na vseh področjih dela, kjer je okolje ogroženo. Učinkovit in uspešen sistem ravnanja z okoljem prinaša prednosti, kot so manjše obremenjevanje okolja, večja produktivnost, zmanjšanje materialnih stroškov, izboljšanje delovnih pogojev, povečanje zaupanja strank in večji ugled.

Okoljska in energetska politika

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., ima posebno vlogo v energetskem sistemu. Kot visokoučinkovita soproizvodnja predstavlja veliko prednost za izboljševanje kakovosti okolja, predvsem zaradi doseženih prihrankov primarne energije, ki daje večje možnosti za zmanjševanje emisij, zlasti emisij ogljikovega dioksida. Emisije ogljikovega dioksida zmanjšujemo tudi z uporabo obnovljivega vira energije, lesnih sekancev.

Naše poslanstvo je zanesljiva, ekonomična in okolju prijazna sočasna proizvodnja toplote za potrebe sistema daljinskega ogrevanja Ljubljane in električne energije za potrebe elektroenergetskega sistema. Zavedamo se, da je v zagotavljanju razvoja ključna podpora zaposlenih in našega lastnika za okoljsko-energetsko-družbeno odgovorno delovanje in izboljševanje.

V poslovnih usmeritvah je naš prednostni cilj, da z ustreznimi sredstvi in organizacijsko strukturo zagotavljamo visoko stopnjo varstva okolja in varstva pred večjimi nesrečami ter izboljšamo energetsko učinkovitost ter. Ukrepi za dosego teh ciljev so:

  • Upoštevanje veljavne energetske in okoljske zakonodaje in drugih zahtev na področju lokalne skupnosti, predvsem zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja
  • Načrtovanje tehnologij, ki so opredeljene v referenčnih dokumentih za najboljšo razpoložljivo tehniko na področju velikih kurilnih naprav (BREF LCP), energetske učinkovitosti (BREF ENE) in hladilnih sistemov (CV)
  • Zmanjševanje emisij v zrak in odpadkov
  • Ukrepi za zmanjšanje rabe in porabe energije
  • Preprečevanje nesreč in zmanjševanje možnosti za nastanek; v primeru nesreč, zmanjšali in odstranjevali njihove posledice

Okoljski in energetski cilji se prepletajo tako v razvojnih in investicijskih projektih s katerimi bomo dosegali nenehno izboljševanje učinka ravnanja z okolje in energetske učinkovitosti. 

Vpetost naše lokacije v urbano okolje zahteva še večjo odgovornost do meščanov Mestne občine Ljubljana. V prizadevanju po dobrih »sosedskih« odnosih gradimo odprt odnos z lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi strankami. Aktivno sodelovanje z javnostjo je vzpostavljeno preko spletne strani in mobilnega portala TE-TOL, vsakoletnega srečanja s Četrtno skupnostjo Moste in strokovnih ogledov.
Okoljska in energetska politika je zavezujoča za vse zaposlene, ostale sodelavce ter zunanje izvajalce.
Galerija
Kontakt
Irena Debeljak
Direktorica sektorja za okolje in kakovost
e-pošta: irena.debeljak@energetika-lj.si

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova 62, SI-Ljubljana

enota TE-TOL,Toplarniška ulica 19, SI-Ljubljana
tel.: +386 (0)1 58 75 335
faks: +386 (0)1 58 75 219