Sistem vodenja kakovosti

Politika kakovosti družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana

Najvišje vodstvo našega podjetja uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja njegovega delovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del strategije podjetja.
Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti upoštevamo naslednje:
•    biti mora skladna z vizijo in poslanstvom najvišjega vodstva o prihodnosti podjetja,
•    biti mora razumljiva vsemu osebju v podjetju,
•    dokazuje zavezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju virov za doseganje ciljev,
•    pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotnem podjetju,
•    podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani.
V prvi vrsti je namen izvrševanja osnovnih dejavnosti to je energetske oskrbe, v službi javnega interesa meščanov mesta Ljubljane. Zadovoljevanje javnega interesa pri oskrbi mesta in bližnje okolice s toploto in zemeljskim plinom je prednostna naloga delovanja podjetja pred maksimiranjem dobička.
Podjetje s svojimi dejavnostmi izpolnjuje naslednje temeljne cilje poslovne politike in s tem politike kakovosti:

ZANESLJIVA IN KAKOVOSTNA OSKRBA

Trajnostna proizvodnja toplote predstavlja osnovo za zanesljivo in kakovostno oskrbo Ljubljane z daljinsko toploto. Sočasna proizvodnja toplote in električne energije predstavlja najučinkovitejši način rabe fosilnih goriv. Z rednim vzdrževanjem in neprestanim ter planiranim posodabljanjem vseh naprav za soproizvodnjo ob sočasni rabi obnovljivih virov energije (sonce in biomasa) Energetika Ljubljana zagotavlja zanesljiv in trajnosten vir toplote za daljinsko ogrevanje Ljubljane in s tem zagotavljanje zanesljive in kakovostne energetske oskrbe mesta Ljubljane.


ŠIRITEV SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA IN DISTRIBUCIJE PLINA

Podjetje dosega ekonomsko učinkovitost s stalnim razvojem in širjenjem obeh sistemov ter uvajanjem novih tehnologij za učinkovitejšo proizvodnjo toplote, pare in elektrike ter distribucije toplote, pare in plina.


IZBOLJŠANJE STANJA NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

Naslednji temeljni cilj je skrb za čisto okolje. Na področju varovanja zraka Energetika Ljubljana z razvojem daljinskega sistema ogrevanja v gostejše naseljene predele mesta ter razvojem distribucijskega omrežja za distribucijo zemeljskega plina uvaja najčistejši način ogrevanja. Pri načrtovanju in izvajanju energetske oskrbe mesta je upoštevano načelo stalnega razvoja in uresničevanje obvez deklaracij, ki jih je mesto Ljubljana podpisala.


EKONOMSKA UČINKOVITOST POSLOVANJA DRUŽBE IN POSAMEZNIH DEJAVNOSTI

Skladno s sprejetimi spremembami Energetskega zakona in podzakonskimi akti je cilj družbe, da zagotovi tako oblikovanje cen omrežnine in drugih postavk, tako v tarifnem sistemu kot izven, ki bo zagotavljalo ekonomsko učinkovito poslovanje na eni strani in konkurenčnost cen z drugimi vrstami goriv na drugi strani. V metodologijah za oblikovanje in spreminjanje cen toplote in plina je cilj zagotoviti donosnost kapitala, ki bo družbi omogočala dolgoročni razvoj sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja s toploto in plinom.


IZBOLJŠANJE ORGANIZIRANOSTI IN UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIH

Izboljševanja organiziranosti in učinkovitosti zaposlenih v JP Energetiki Ljubljana temelji na nenehni skrbi za dobro informiranost zaposlenih o sistemu vodenja kakovosti ter sprejeti viziji razvoja družbe in strategiji njene uresničitve. Polega tega skrbimo za nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter njihovo motiviranost. Vse to sese odraža v povečevanju učinkovitosti vseh zaposlenih v podjetju na tehničnem in ekonomskem področju. Naš cilj je tudi povečevanje zadovoljstva zaposlenih in njihove pripadnosti podjetju, kar skupaj s strokovno usposobljenostjo in ustrezno motiviranostjo omogoča prenašanje novih spoznanj pri tehnologiji za proizvodnjo toplote, pare in elektrike ter distribuciji toplote, pare in plina. 


KVALITETNI ODNOSI DO ODJEMALCEV IN UPORABNIKOV TER JAVNOSTI

Izboljšujemo odnos do odjemalcev in uporabnikov ter javnosti, kar se odraža v povečevanju njihovega zadovoljstva, javnost pa je sproti obveščena o delu JP Energetike Ljubljana, tako da je poslovanje tudi s tega zornega kota transparentno.
Najvišje vodstvo zagotavlja, da je politika kakovosti učinkovito izražena in uspešno predstavljena vsemu osebju podjetja. Osebju predstavimo tudi konkretne cilje kakovosti za tekoče obdobje, ki izhajajo iz politike kakovosti. Ustreznost in primernost sprejete politike kakovosti preverjamo na vodstvenih pregledih.


Galerija
Kontakt
Peter Hvastja
Predstavnik vodstva za kakovost
e-pošta: peter.hvastja@energetika-lj.si

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova 62, SI-Ljubljana

tel.: +386 (0)1 58 75 322+386 (01) 58 89 500
faks: +386 (0)1 58 89 509
Dokumenti